Zonnehorst 4 - 7207 BT - Zutphen

info@combigro.nl


Welkom bij Combigro Helmink FoodserviceALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

COMBIGRO HELMINK FOODSERVICE B.V.


Artikel 1: begripsbepalingen


1.1  Deze algemene voorwaarden verstaan onder:


Combigro Helmink Foodservice: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Combigro Helmink Foodservice B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (7207 BT) Zutphen aan de Zonnehorst 4.


Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie Combigro Helmink Foodservice zaken en/of diensten levert.


Artikel 2: toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen van Combigro Helmink Foodservice. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien Combigro Helmink Foodservice deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden in dat geval uitsluitend voor de overeenkomst in het kader waarvan deze bedingen zijn gemaakt.


2.2  De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Combigro Helmink Foodservice uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: aanbiedingen en overeenkomsten


3.1 Alle aanbiedingen van Combigro Helmink Foodservice zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.


3.2 Tenzij anders door Combigro Helmink Foodservice in de aanbieding is aangegeven, zijn de opgegeven specificaties van te leveren zaken of diensten bij benadering.


3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand doordat Combigro Helmink Foodservice een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk bevestigt danwel expliciet blijk geeft van aanvaarding van die opdracht of daadwerkelijk tot uitvoering van die opdracht overgaat.


Artikel 4: levering en levertijden


4.1 Levering van zaken geschiedt door Combigro Helmink Foodservice “af magazijn”, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de zaken door Combigro Helmink Foodservice op een door de opdrachtgever aan te wijzen plaats zullen worden geleverd.


4.2 Alle door Combigro Helmink Foodservice opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn bij overschrijding waarvan Combigro Helmink Foodservice van rechtswege in verzuim geraakt.


4.3  De opdrachtgever is gehouden de van Combigro Helmink Foodservice gekochte zaken af te nemen binnen zeven dagen, nadat Combigro Helmink Foodservice de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de zaken voor (af)levering gereed staan. Voldoet de opdrachtgever niet aan deze verplichting, komen de uit het niet nakomen van deze verplichting voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever, onverminderd het recht van Combigro Helmink Foodservice de overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden en de opdrachtgever aan te spreken tot vergoeding van schade.


4.4  Ingeval een gedeelte van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht kan worden uitgevoerd, is Combigro Helmink Foodservice ten alle tijden bevoegd tot uitvoering van dit deel van de opdracht over te gaan – lees: de voor (af)levering gereedstaande zaken uit te leveren – . Bij levering van zaken en/of diensten in gedeelten wordt iedere levering geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 door de opdrachtgever niet meer kan worden teruggekomen.


Artikel 5: prijzen


5.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


5.2  Ingeval Combigro Helmink Foodservice zaken niet uit voorraad levert zijn haar prijzen gebaseerd op “levering af magazijn”. Bij “levering af magazijn” komen voor rekening van de opdrachtgever in- en uitvoerrechten en accijnzen, in- en exportbelastingen, inklaringskosten en kosten van verpakking en verzending, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.


5.3  Ingeval Combigro Helmink Foodservice zaken uit voorraad levert zijn haar prijzen gebaseerd op “levering franco opdrachtgever”.


5.4  Indien (kost)prijzen waarvoor Combigro Helmink Foodservice zaken en/of diensten van derden betrekt tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering wijzigingen ondergaan danwel indien de ontwikkeling van lonen en kosten daartoe aanleiding geeft, is Combigro Helmink Foodservice gerechtigd de met de opdrachtgever overeengekomen prijzen met inachtneming van maatstaven van redelijkheid en billijkheid dienovereenkomstig te verhogen, zelfs ingeval zulks geschiedt ingevolge reeds bij de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. Gaat Combigro Helmink Foodservice over tot het doorvoeren van prijsverhoging voordat drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst zijn verstreken, komt de opdrachtgever het recht toe de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk geschied binnen acht dagen na kennisgeving van de door Combigro Helmink Foodservice toegepaste prijsverhoging.


Artikel 6: risico


6.1  Ingeval van levering af fabriek gelden de aan opdrachtgever uit te leveren zaken als geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment van aflevering van de zaken aan de expediteur of vervoerder.


6.2  In geval van levering af magazijn gelden de zaken als aan de opdrachtgever geleverd en gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken het magazijn van Combigro Helmink Foodservice verlaten en zijn geladen in of op de vervoermiddelen.


6.3  In alle andere gevallen gaat het risico van de zaken over op de opdrachtgever op het moment dat de zaken ter beschikking van opdrachtgever danwel door hem aangewezen derden staan. Verzekering van de te vervoeren zaken door Combigro Helmink Foodservice geschiedt niet, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. In dat geval komen de kosten van verzekering van de te vervoeren zaken ten laste van de opdrachtgever.


6.4  De opdrachtgever zal de onder het eigendomsvoorbehoud van Combigro Helmink Foodservice vallende zaken vanaf het moment van risico-overgang verzekeren tegen normale bedrijfsrisico’s en de polissen van de betreffende verzekeringsovereenkomsten op eerste verzoek van Combigro Helmink Foodservice ter inzage verstrekken. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraar(s) van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringsovereenkomsten zullen, zodra Combigro Helmink Foodservice te kennen geeft zulks te wensen, door de opdrachtgever aan Combigro Helmink Foodservice worden verpand tot meerdere zekerheid van haar vorderingen, uit welke hoogte dan ook, op opdrachtgever.


Artikel 7: betaling


7.1   Betaling van door Combigro Helmink Foodservice geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden netto contant bij aflevering danwel middels storting of overmaking op een door Combigro Helmink Foodservice aangegeven (post)bankrekening.


7.2   Ingeval betaling dient te geschieden op een door Combigro Helmink Foodservice aangegeven (post)bankrekening, dient dit te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.


7.3   Voldoet de opdrachtgever facturen van Combigro Helmink Foodservice niet binnen voornoemde termijn van acht dagen, is opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, over het openstaande factuurbedrag verschuldigd zijn een rente van 1% per (gedeelte van een) maand.


7.4   De opdrachtgever is niet bevoegd door Combigro Helmink Foodservice in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met vorderingen die de opdrachtgever op Combigro Helmink Foodservice mocht (pretenderen te) hebben. Aan de opdrachtgever komt evenmin het recht toe om betalingsverplichtingen jegens Combigro Helmink Foodservice op te schorten.


7.5   Combigro Helmink Foodservice is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling te verlangen danwel zekerheidsstelling voor de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen. Combigro Helmink Foodservice is slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen, nadat de opdrachtgever de op haar rustende verplichting tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, indien daarom door Combigro Helmink Foodservice is verzocht, zal zijn nagekomen.


7.6   Ingeval de opdrachtgever na een ingebrekestelling nalatig blijkt aan Combigro Helmink Foodservice verschuldigde bedragen te voldoen, komt Combigro Helmink Foodservice het recht toe haar vordering ter incasso uit handen te geven, in welk geval de opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundige naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,-- en zijn exclusief omzetbelasting (BTW).


Artikel 8: eigendomsvoorbehoud


8.1 De eigendom van door Combigro Helmink Foodservice aan de opdrachtgever geleverde zaken gaat pas over op de opdrachtgever, nadat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit of samenhangend met krachtens de overeenkomst door Combigro Helmink Foodservice geleverde of te leveren zaken. Zolang opdrachtgever niet aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever gehouden zaken gescheiden van andere zaken een duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Combigro Helmink Foodservice te bewaren.


8.2 Combigro Helmink Foodservice heeft het recht haar zaken terug te vorderen en tot zich te nemen en de opdrachtgever is gehouden daaraan haar medewerking te verlenen, indien de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, de opdrachtgever overgaat tot beëindiging of liquidatie van de geëxploiteerde onderneming, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de opdrachtgever wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of door een derde beslag op de zaken wordt gelegd.


8.3 De opdrachtgever komt het recht toe de door Combigro Helmink Foodservice geleverde zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, aan te wenden in de normale uitoefening van haar onderneming. Van een normale uitoefening van een onderneming in de zin van deze bepaling is geen sprake, wanneer de opdrachtgever (voorlopig) in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.


Artikel 9: toeleveranciers/onderaannemers


9.1  Combigro Helmink Foodservice is te allen tijde gerechtigd in het kader van de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever gebruik te maken van derden, zoals toeleveranciers en onderaannemers.


9.2   Maakt Combigro Helmink Foodservice gebruik van toeleveranciers of onderaannemers en levert zij van hen ontvangen zaken door c.q. maakt zij gebruik van door hen te leveren diensten, zijn in het kader van de relatie tussen Combigro Helmink Foodservice en de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijkheid- en garantiebepalingen zoals door Combigro Helmink Foodservice van deze toeleveranciers of onderaannemers bedongen van toepassing. Combigro Helmink Foodservice is ten opzichte van de opdrachtgever nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid gehouden dan waarop zij zich ten opzichte van genoemde toeleveranciers of onderaannemers kan beroepen.


Artikel 10: reclames


10.1 De opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na aflevering te controleren op direct waarneembare gebreken en bij aanwezigheid daarvan Combigro Helmink Foodservice terstond op de hoogte te stellen.


10.2 Laat de opdrachtgever na Combigro Helmink Foodservice binnen acht dagen na de dag van de levering schriftelijk, per aangetekende brief, in kennis te stellen van de geconstateerde gebreken, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.


10.3 Ingeval van reclame is de opdrachtgever gehouden nauwkeurig opgave te doen van de geconstateerde gebreken en dient Combigro Helmink Foodservice in staat te worden gesteld ter harer kennis gebrachte reclames te controleren.


10.4 Voor wat betreft het recht van reclame wordt elke deel (af)levering als een afzonderlijke levering beschouwd en dient de opdrachtgever te handelen op de wijze zoals in deze bepaling vastgelegd.


Artikel 11: aansprakelijkheid


11.1 De totale aansprakelijkheid van Combigro Helmink Foodservice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief omzetbelasting (BTW).


11.2 Combigro Helmink Foodservice sluit de aansprakelijkheid voor indirecte schade van de opdrachtgever, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst, schade door bedrijfstagnatie, gemiste besparingen, letselschade of enige (andere) indirecte schade, uit.


11.3 De opdrachtgever vrijwaart Combigro Helmink Foodservice voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interessen, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door Combigro Helmink Foodservice geleverde zaken c.q. de nakoming van de door haar jegens de opdrachtgever aangegane verbintenis.


11.4 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen en de vrijwaring, zoals in dit artikel vervat, zal Combigro Helmink Foodservice geen beroep doen ingeval de betreffende schade respectievelijk de betreffende aanspraak gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Combigro Helmink Foodservice.


Artikel 12: overmacht


12.1 Combigro Helmink Foodservice is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en onderaannemers van Combigro Helmink Foodservice.


12.2 In geval de overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, is Combigro Helmink Foodservice gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de opdrachtgever recht op enige schadevergoeding kan doen gelden.


12.3 In geval van tijdelijke danwel blijvende overmacht komt Combigro Helmink Foodservice het recht toe reeds geleverde c.q. beschikbare en te leveren zaken afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever ter zake gehouden tot betaling.


Artikel 13: toerekenbare tekortkoming en ontbinding


13.1 Combigro Helmink Foodservice komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe, indien de opdrachtgever na in gebreke te zijn gesteld, toerekenbaar blijft tekort schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Combigro Helmink Foodservice gesloten overeenkomst.


13.2 Combigro Helmink Foodservice kan de overeenkomst met de opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, de opdrachtgever verzoekt om toelating tot de schuldsaneringsregeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of ingeval de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.


13.3Combigro Helmink Foodservice zal in geval van ontbinding van de overeenkomst op één van de in dit artikel genoemde gronden jegens de opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


Artikel 14: toepasselijk recht en geschillen


14.1 Op overeenkomsten tussen Combigro Helmink Foodservice is van toepassing Nederlands recht. De toepasselijkheid van de de “Eenvormige Wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet inzake totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” en het “verdrag van Wenen van 1980 met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken”, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


14.2 Geschillen tussen Combigro Helmink Foodservice en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.